Община Бургас организира обучения на безработни и лица с увреждания по дигитална компетентност

 

Безработни и неактивни лица, включително с увреждания, ще имат възможност да участват в обучения за придобиване на ключови компетентности по „Дигитална компетентност“ и „3D проектиране“, организирани от Община Бургас по проект: BG05M9OP001-2.056-0010-C01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Oбщина Бургас“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г.

Проектът предоставя възможност за социално-икономическа интеграция на неактивни и безработни лица, регистрирани в „Бюрото по труда“ към Агенцията по заетостта.

Обученията се реализират в следните ключови компетентности:

Обучения по КК „Дигитална компетентност”- Обучаемите ще имат възможност да придобият знания за работа с документи с MS WORD; създаване на таблици MS EXCEL, Power Point, Internet, платформи за създаване на уеб-базирани тестове, анкети, презентации и др. ресурси. Обучението ще проведе с хорариум от 45 учебни часа: теория - 20 учебни часа и практика - 25 учебни часа. Броя на лицата, които ще могат да бъдат включени е 15 броя.

Обучение по КК „3D проектиране“- Курсът предлага интегрирано обучение в областта на 3D CAD системите. По време на курса обучаващите ще се запознаят с основните принципи за работа със системите за симулационно проектиране, да се създадат в тях навици, умения и знания, достатъчни за успешната им работа в областта на компютърното моделиране, съставянето на техническа документация и 3D печата. Обучението ще се проведе при хорариум от 45 учебни часа: теория 20 учебни часа и практика - 25 учебни часа. Брой на обучаваните лица - 15 .

Обученията ще се проведат в сградата на Бургаски свободен университет.

На всички лица преминали успешно през обученията ще бъде издаден документ, доказващ завършеното обучение.

 

 

Абонирайте се за нашия newsletter