От днес Община Бургас предлага 137 електронни административни услуги

 

От днес Община Бургас предлага вече 137 форми за електронни административни услуги. Достъпни са през Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Пълен списък ще откриете в Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Една от новостите е тази, че Държавна агенция "Електронно управление" и Община Бургас предоставят възможност на гражданите за заявяване по електронен път на 14 декларации по Закона за местни данъци и такси. Създадена е възможност за електронно подаване на:

* Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти;

* Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона;

* Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона;

* Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство;

* Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство;

* Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея;

* Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение;

* Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества;

* Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата;

* Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване;

*Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ;

* Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък;

* Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК;

* Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници.

Подаването на декларациите се осъществява чрез Портала egov.bg или чрез Системата за сигурно електронно връчване. Услугите вече са достъпна за потребителите и на Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

burgas.bg

 

Абонирайте се за нашия newsletter