Новият доклад на Комисията показва значението на цифровата устойчивост по време на криза

 

 

Европейската комисия публикува днес резултатите за 2020 г. на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), чрез който се следят цялостното цифровизиране в Европа и напредъкът на страните от ЕС по отношение на тяхната цифрова конкурентоспособност. Тазгодишният DESI показва, че има напредък във всички държави членки и всички ключови области, измерени в индекса. Това придобива още по-голямо значение в контекста на пандемията от коронавирус, която показа колко важни са станали цифровите технологии, които позволиха на работата да продължи, да се наблюдава разпространението на вируса и да се ускори търсенето на лекарства и ваксини. Освен това показателите на DESI, които са от значение за възстановяването, показват, че държавите — членки на ЕС, следва да увеличат усилията си за подобряване на покритието с мрежи с много голям капацитет, разпределяне на радиочестотен спектър за 5G, за да се позволи да започне търговското предлагане на 5G услуги, подобряване на цифровите умения на гражданите и осигуряване на по-нататъшна цифровизация на предприятията и на публичния сектор.

Кризата с коронавируса показа колко е важно гражданите и предприятията да бъдат свързани и да могат да взаимодействат помежду си онлайн. Ще продължим да работим с държавите членки, за да определим областите, в които са необходими повече инвестиции, така че всички европейци да могат да се възползват от цифровите услуги и иновациите. заяви: ВестегерИзпълнителният заместник-председател Маргрете

Данните, които публикуваме днес, показват, че в момента промишлеността използва цифрови решения повече от всякога. Трябва да гарантираме, че това е така и за малките и средните предприятия и че най-модерните цифрови технологии се внедряват навсякъде в икономиката. добави: БретонКомисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери

В контекста на плана за възстановяване за Европа, приет на 27 май 2020 г., DESI ще предостави специфичния за всяка държава анализ в подкрепа на препоръките в областта на цифровите технологии в рамките на европейския семестър. Това ще помогне на държавите членки да определят и приоритизират нуждите си от реформи и инвестиции, като по този начин се улесни достъпът до Механизма за възстановяване и устойчивост, разполагащ с 560 милиарда евро. Механизмът ще осигури на държавите членки средствата, необходими за повишаване на устойчивостта на техните икономики и поставяне на инвестициите и реформите в служба на зеления и цифровия преход.

Основни констатации от DESI за 2020 г.

Финландия, Швеция, Дания и Нидерландия са лидери по отношение на цялостните резултати в областта на цифровите технологии в ЕС. Малта, Ирландия и Естония ги следват плътно. Международният индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (I-DESI) показва, че най-добре представящите се държави от ЕС са и световни лидери. Най-големите икономики в ЕС не са на челните места, което показва, че скоростта на цифровата трансформация трябва да се увеличи, за да може ЕС да осъществи успешно двойната цифрова и екологична трансформация. Най-голям напредък през последните 5 години е постигнала Ирландия, следвана от Нидерландия, Малта и Испания. Тези държави също така се представят много над средното за ЕС съгласно индекса DESI.

Тъй като пандемията оказа значително въздействие върху всяко от петте измерения, проследявани от DESI, констатациите за 2020 г. следва да се четат във връзка с многобройните мерки, предприети от Комисията и държавите членки за управление на кризата и в подкрепа на възстановяването. Държавите членки предприеха действия за свеждане до минимум на разпространението на заразата и в подкрепа на системите за здравеопазване, например чрез въвеждането на приложения и платформи за улесняване на телемедицината и координирането на ресурсите за здравеопазване. Комисията също предприе действия, като например отправи Препоръка относно общ инструментариум на Съюза за използване на технологии и данни за борба с кризата и за нейното преодоляване, по-специално относно мобилните приложения и използването на анонимизирани данни в проследяващите приложения. По искане на Комисията Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) започна да наблюдава интернет трафика, за да се избегне претоварване.

Основни констатации в 5 области на цифровите технологии

Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото проследява напредъка, постигнат от държавите членки, в 5 основни области на политиката, а именно свързаност, цифрови умения, индивидуално използване на интернет, интегриране на цифровите технологии от предприятията и цифрови обществени услуги.

Свързаността се е подобрила, но е необходимо да се направи повече, за да се отговори на бързо нарастващите нужди. Държавите членки работят по транспонирането в националното законодателство на новите правила на ЕС, приети през 2018 г., с цел насърчаване на инвестициите в във фиксирани и мобилни мрежи с много голям капацитет. През 2019 г. 78 % от домакинствата са имали фиксиран широколентов достъп до интернет спрямо 70 % преди 5 години, а почти цялото европейско население има покритие от 4G мрежи. Само 17 държави членки обаче вече са разпределили радиочестотния спектър в първите ленти за 5G (5 държави повече спрямо миналата година). Най-голям напредък по отношение на готовността за 5G показват Финландия, Германия, Унгария и Италия. Фиксираните широколентови мрежи с много голям капацитет са достъпни за 44 % от домакинствата в ЕС.

Необходим е по-голям напредък в областта на цифровите умения особено след като кризата с коронавируса показа, че адекватните цифрови умения са от решаващо значение за достъпа на гражданите до информация и услуги. Голяма част от населението на ЕС — 42 %, все още не разполага дори с основни цифрови умения. През 2018 г. около 9,1 милиона души са работили като специалисти по ИКТ в целия ЕС, което е с 1,6 милиона повече от 4 години по-рано. 64 % от големите предприятия и 56 % от МСП, които са наели специалисти по ИКТ през 2018 г., докладват, че свободните работни места за специалисти по ИКТ са трудни за попълване.

Въпреки че по време на пандемията се наблюдава рязко увеличаване на използването на интернет, тази тенденция вече бе налице и преди кризата, като 85 % от хората са използвали интернет поне веднъж седмично (спрямо 75 % през 2014 г.). Най-много е нараснало използването на видеоразговори от 49 % от интернет потребителите през 2018 г. до 60 % през 2019 г. Банкирането и пазаруването по интернет също са по-популярни, отколкото в миналото, като са ползвани съответно от 66 % и 71 % от потребителите на интернет.

Предприятията стават все по-цифровизирани с водещата роля на големите предприятия. 38,5 % от големите предприятия вече разчитат на усъвършенствани облачни услуги, а 32,7 % докладват, че използват анализ на големи данни. По-голямата част от МСП обаче все още не използват тези цифровите технологии, като само 17 % от тях ползват облачни услуги, а само 12 % — анализ на големи данни. Що се отнася до електронната търговия, едва 17,5 % от МСП са продали продукти или услуги онлайн през 2019 г., след много слабо увеличение с 1,4 процентни пункта в сравнение с 2016 г. За разлика от тях, през 2019 г. 39 % от големите предприятия са използвали онлайн продажбите.

За да се стимулира електронната търговия, ЕС постигна съгласие по редица мерки от премахване на необоснованите трансгранични пречки и улесняване на по-евтините трансгранични доставки на колетни пратки до гарантиране на защитата на правата на онлайн потребителите и насърчаване на трансграничния достъп до онлайн съдържание. От декември 2018 г. потребителите и дружествата имат правото да намират най-добрите онлайн предложения в целия ЕС, без да бъдат дискриминирани въз основа на националността си или мястото си на пребиваване.

На последно място, налице е възходяща тенденция към използването на цифрови обществени услуги в областта на електронното управление и електронното здравеопазване, което дава възможност за по-голяма ефикасност и икономии за правителствата и предприятията, подобряване на прозрачността и по-голямо участие на гражданите в политическия живот. 67 % от потребителите на интернет, които са изпратили формуляри до своята публична администрация през 2019 г., са използвали онлайн възможности спрямо 57 % през 2014 г., което показва удобството да се използват основани на ИКТ услуги вместо основани на хартия. В тази област най-добре се представят Естония, Испания, Дания, Финландия и Латвия.

Контекст

Годишният индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото измерва напредъка на страните от ЕС в стъпките им към изграждане на цифрови икономики и общества и се основава на данни от Евростат, както и на специализирани проучвания и методи за събиране. Докладите относно DESI за 2020 г. се основават на данни от 2019 г. За да се подобри методологията на индекса и да се вземат предвид най-новите технологични постижения, бяха направени редица промени в изданието за 2020 г., което понастоящем включва покритието с фиксирана мрежа с много голям капацитет (ММГК). DESI беше преизчислен за всички държави за предходните години, за да се отразят промените в избора на показатели и корекциите в основните данни. Поради това резултатите и класирането на държавите може да са се променили в сравнение с предходни публикации. Тъй като стойностите се отнасят за 2019 г., Обединеното кралство е включено в DESI за 2020 г. и в изчислените средни стойности за ЕС.

За повече информация

Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото — DESI 2020

DESI 2020: Въпроси и отговори

Резултати на държавите в областта на цифровите технологии

Инструмент за визуализиране на данни

DESI 2020 methodology

Digital technologies - actions in response to coronavirus pandemic

Communication on Shaping Europe's Digital Future

 

 

 

Абонирайте се за нашия newsletter